Uporedite ponude svih osiguravajućih kuća na jednom mestu

Zaštita ličnih podataka

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Obrada podataka u svrhu zaključenja ugovora o osiguranju

Društvo za posredovanje u osiguranju KONEKTA PLUS d.o.o. Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 36d, Novi Beograd („Društvo“) rukovalac je ličnih podataka ugovarača osiguranja/osiguranika, uključujući i podataka o zdravstvenom stanju, koji se prikupljaju i obrađuju u cilju dovođenja u vezu ugovarača/osiguranika i društva za osiguranje, a radi zaključenja ugovora o osiguranju. Obrada podataka se vrši na osnovu ovlašćenja za posredovanje i ugovora o posredovanju zaključenom sa društvima za osiguranje i bez prikupljanja i obrade ličnih podataka ugovarača osiguranja/osiguranika Društvo nije u mogućnosti da ispuni obaveze iz ugovora o posredovanju u osiguranju. Ove podatke Društvo čuva 10 godina nakon isteka trajanja ugovora o osiguranju, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika Društvo prosleđuje svojim zaposlenima, društvima za osiguranje sa kojima ima zaključen ugovor o posredovanju u osiguranju radi davanja ponude, trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kao i ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

Prenos podataka se vrši na osnovu na osnovu preduzetih adekvatnih mera zaštite u vidu standardne ugovorene klauzule, osim u slučaju prenosa podataka ovlašćenim državnim organima kojima se podaci dostavljaju na osnovu zakona.

Obrada podataka u cilju ispunjenja zakonskih obaveza

Društvo lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika/korisnika osiguranja, zakonskog zastupnika, punomoćnika i stvarnog vlasnika ugovarača osiguranja koje je pravno lice obrađuje u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa.

Obrada podataka u marketinške svrhe

Društvo lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte, adresu prebivališta obrađuje u cilju obaveštavanja o promocijama i ponudama usluge osiguranja, samo na osnovu prethodne saglasnosti. Podatke koje obrađuje u cilju nuđenja usluga osiguranja i obaveštavanja o promotivnim akcijama Društvo čuva pet godina, odnosno do opoziva saglasnosti, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Vaša prava

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na: opoziv saglasnosti, pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, kao i prava na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost se može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za pitanja koja se tiču obrade vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem:

  • kontakt telefona: +381 (0)11 3180221,
  • e-mail adrese: zastita.podataka@konektaplus.co.rs,
  • pošte: Društvo za posredovanje u osiguranju KONEKTA PLUS d.o.o. Beograd, ul. Jurija Gagarina br. 36d, Novi Beograd

SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Da li se slažete da vaše lične podatke i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte i adresu prebivališta KONEKTA PLUS d.o.o. posredovanje u osiguranju Beograd koristi da Vas obaveštava o promocijama i ponudama usluga osiguranja?