sr / en
Životna osiguranja
Društvo za posredovanje u osiguranju Konekta plus d.o.o.

Životno osiguranje je danas jedan od najatraktivnijih oblika ulaganja. Prema istraživanjima sprovedenim na tržištima sa dugom tradicijom u osiguranju, životno osiguranje zauzima visoko drugo mesto na lestvici najomiljenijih oblika ulaganja.

Životna osiguranja

Zašto se ljudi opredeljuju za životno osiguranje?

 • izgradnjom odgovarajućeg novčanog fonda kroz programe osiguranja života mogu se rešavati važna životna pitanja: školovanje dece, kupovina stana, obezbeđivanje dodatnih sredstava za treće životno doba i sl.
 • iznenadna teška bolest ili smrt nosioca prihoda u porodici može znatno ugroziti standard života ostalih članova porodice,
 • buduća penzija je uvek manja od zarade.

Životna osiguranja

Najčešći oblici životnih osiguranja kod nas:

 • osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca korisniku osiguranja u slučaju smrti osiguranog lica,
 • mešovito osiguranje životaobezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju njegove smrti,
 • rentno osiguranje obezbeđuje višegodišnju isplatu unapred ugovorenih iznosa (rente). Trajanje isplate se može ugovoriti na određeni broj godina ili doživotno. Najčešće se ugovaraju rente za školovanje dece, koja se uplaćuju do 18. ili 19. godine deteta, a isplaćuju u naredne 4 ili više godina. Takođe, veoma je zastupljeno rentno osiguranje kao dopuna državnoj penziji.
  • osnovne razlike između rente i penzije:
   • unapred je poznat iznos rente,
   • početak isplate rente nije vezan za zakonski rok odlaska u penziju,
 • osiguranje života sa osiguranjem za slučaj nastupanja težih bolesti pored štednje i finansijske sigurnosti za osigurano lice i njigovu porodicu, obezbeđuje finansijska sredstva u slučaju nastupanja težih bolesti koja mogu biti iskorišćena za namirivanje troškova lečenja.
 • dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja obezbeđuje isplatu unapred ugovorenog iznosa za slučaj trajnog ili delimičnog invaliditeta, nadoknade za dane provedene u bolnici, nadoknade za slučaj preloma kosti iosiguranje za slučaj hiruške intervencije.

Životna osiguranja

Prednosti životnih osiguranja:

 • obezbeđujete ličnu sigurnost i sigurnost svoje porodice,
 • kreirate štedni fond za izvesniju budućnost,
 • polisu životnog osiguranja, kao hartiju od vrednosti, možete koristiti za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),
 • učestvujete u dobiti Društva za osiguranje,
 • sami odlučujete o iznosu premije i trajanju osiguranja, odnosno o visini ličnog fonda,
 • odlučujete o načinu investiranja (godišnje, polugodišnje, tromesečno, mesečno) i načinu uplate (trajni nalog, administrativna zabrana, opšta uplatnica).
Poverite svoje poverenje timu Konekte Plus, lideru kada je u pitanju posredovanje u životnom osiguranju na teritoriji  Srbije.